Wales@lantra.co.uk | 01982 552646 | @foodskillscymru

NEW website launching soon!

 • This is a Welsh Government programme providing a £3m support package to the food & drink manufacturing industry in Wales.
 • The Food Skills Cymru programme will fund the delivery of technical and staff development training to food & drink businesses located in Wales. This will be available to all Food Supply Chain businesses (excluding retail) and can include accredited or non-accredited training plus bespoke solutions. E-learning options will also be available.
 • Companies interested in engaging with the programme will also be entitled to a free skills diagnostic, which will help them create a workforce development plan for their business.
 • Food & drink businesses will be supported through the programme in a number of ways, including:
  - Face to face discussion with an experienced account manager
  - Helpline
  - Online support
 • Training can be delivered in ‘bite-sized’ chunks, thereby raising awareness of the benefits associated with full qualifications and apprenticeships.
 • Bespoke solutions can be explored on a ‘case by case’ basis.
 • Training will be delivered on-site wherever possible to limit any inconvenience to the business.
 • It is anticipated that the intervention rates will be in line with complementary support offered through the Business Wales Skills Gateway, Project Helix and Cywain.
 • The Food Skills Cymru programme will run from 1 September 2018 until 2021.


Gwefan newydd yn lansio’n fuan!

 • Mae’r rhaglen Llywodraeth Cymru hon yn darparu pecyn cymorth £3m i’r diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod yng Nghymru.
 • Bydd rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru yn ariannu hyfforddiant technegol a datblygu staff i fusnesau bwyd a diod sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Bydd yr hyfforddiant ar gael i holl fusnesau'r gadwyn cyflenwi bwyd (gan eithrio manwerthu) a gall gynnwys hyfforddiant achrededig neu heb ei achredu yn ogystal â datrysiadau pwrpasol. Bydd opsiynau e-ddysgu ar gael hefyd.
 • Mae hawl hefyd gan y cwmnïau sydd â diddordeb ymgysylltu dderbyn diagnosteg sgiliau am ddim, a fydd yn gymorth wrth greu cynllun datblygu gweithlu ar gyfer eu busnes.
 • Caiff busnesau bwyd a diod gefnogaeth drwy’r rhaglen mewn sawl ffordd, gan gynnwys:
  - Trafodaeth wyneb yn wyneb gyda rheolwr cyfrif profiadol
  - Llinell gymorth
  - Cefnogaeth ar-lein
 • Gall hyfforddiant gael ei ddarparu mewn darnau bach, gan godi ymwybyddiaeth felly o’r buddion sy’n gysylltiedig gyda chymwysterau llawn a phrentisiaethau.
 • Gellir ystyried cynnig datrysiad pwrpasol ar sail achosion unigol.
 • Caiff hyfforddiant ei ddarparu ar eich safle lle’n bosib er mwyn cyfyngu ar unrhyw anghyfleustra i’r busnes.
 • Rhagwelir y bydd y cyfraddau ymyrryd yn unol â'r gefnogaeth gyflenwol a gynigir trwy Borth Sgiliau Busnes Cymru, Prosiect Helix a Cywain.
 • Bydd rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru yn rhedeg o 1 Medi 2018 tan 2021.