Cymru. Cyrchfan Bwyd

Pecyn Cymorth

Os nad ydych yn siŵr ymhle i ddechrau mae’r tîm wedi paratoi rhai pecynnau gwaith ar-lein syml ar eich cyfer. Yn ogystal, mae dolenni i ystod eang o becynnau gwaith gan bartneriaid fel Croeso Cymru a Bwyd a Diod Cymru.

Pecynnau Croeso Cymreig

Pecynnau Croeso Cymreig

I bwy mae’r pecyn hwn? Os ydych yn berchen ar neu’n rheoli tai gwyliau, chalets, carafannau neu tipi neu ddau bydd y pecyn cymorth hwn yn eich helpu i gynnig croeso mawr Cymreig trwy ddangos ichi sut i greu pecynnau croeso gwahanol. Os yw eich gwesteion yn deulu â...

Nawdd i Wyliau Bwyd

Nawdd i Wyliau Bwyd

Ar gyfer pwy mae’r pecyn cymorth hwn?Hanfod gwyliau bwyd yw dathlu a mwynhau bwyd, gan ddod â’r gymuned ynghyd.Ganrifoedd yn ôl, roedd gwyliau bwyd yn ddathliad o’r cynhaeaf ac yn gydnabyddiaeth o bwysigrwydd tyfu a chynhyrchu bwyd.Er bod y cynhaeaf bellach yn llai...

Tarddiad Bwyd

Tarddiad Bwyd

I bwy mae’r pecyn hwn? Bob blwyddyn mae Cymru’n cynnal nifer fawr o ddigwyddiadau, o wyliau cerddoriaeth i sioeau hen geir. Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfle i arddangos y dewis eang o gynhyrchion bwyd a diod sydd ar gael ac i hyrwyddo hunaniaeth Cymru fel un o’r...

Bwyd i Fynd

Bwyd i Fynd

I bwy mae’r pecyn hwn? Mae’r pecyn cymorth hwn yn ganllaw cychwynnol ar gyfer gwerthwyr bwyd cyflym a bwyd stryd, yn ogystal â manwerthwyr sy’n cynnig bwyd i fynd, trefnwyr digwyddiadau a siopau fferm. Yn fwyfwy erbyn hyn mae defnyddwyr yn bwyta bwyd a diod  i fynd ac...

Gwerthu Uniongyrchol

Gwerthu Uniongyrchol

I bwy mae’r pecyn hwn? Os ydych yn meddwl am werthu bwyd a diod yn uniongyrchol, bydd y pecyn cymorth hwn yn eich helpu i ganolbwyntio ar y meysydd pwysicaf fel bod eich busnes yn llwyddo. Mae sawl ffordd o werthu eich cynnyrch yn uniongyrchol, gan gynnwys cymryd...

Pecyn Cymorth – Diodydd

Pecyn Cymorth – Diodydd

Ar gyfer pwy mae’r pecyn cymorth hwn? Mae marchnad diodydd Cymreig ffyniannus yn cynnig cyfle perffaith i'ch busnes ddarparu cynnyrch lleol i'ch cwsmeriaid. Nod y pecyn cymorth hwn yw rhoi arweiniad i’r diwydiant diodydd yng Nghymru fydd yn fanteisiol i unrhyw fusnes...

Gwyliau Bwyd (Croeso Cymru)

Gwyliau Bwyd (Croeso Cymru)

I bwy mae’r pecyn hwn?Mae gwyliau bwyd yn mynd law yn llaw â’r economi twristiaeth ehangach yng Nghymru. I’ch helpu chi i gynllunio, datblygu a gwella eich gw ˆyl fwyd, yn y pecyn cymorth hwn ceir syniadau, awgrymiadau ac ymarfer gorau i’ch annog chi i feddwl a’ch...

Ymarfer Da Twristiaeth Bwyd (Croeso Cymru)

Ymarfer Da Twristiaeth Bwyd (Croeso Cymru)

I bwy mae’r pecyn hwn?Os ydych chi’n rhan o rwydwaith bwyd a diod, yn glwstwr rhanbarthol neu’n gr ˆwp cymunedol sy’n dymuno hyrwyddo eich arlwy twristiaeth bwyd, mae’r pecyn cymorth hwn i chi. I’ch helpu chi i gynllunio, datblygu a gwella twristiaeth bwyd yn eich...

Brecwast Cymreig (Croeso Cymru)

Brecwast Cymreig (Croeso Cymru)

Edrychwch ar y pecyn cymorth hwn am syniadau gwych ar sut i ychwanegu tarddiad i'ch cynnig brecwast. Mae'r adrannau allweddol yn cynnwys:Cyngor ar sut i greu bwydlen i dynnu sylw at y cynnyrch a’r cynhyrchwyr lleol rydych yn eu defnyddioOs yw eich gwesteion yn aros am...

Twristiaeth Fwyd (Croeso Cymru)

Twristiaeth Fwyd (Croeso Cymru)

I bwy mae’r pecyn hwn? Pam fod twristiaeth bwyd yn bwysig i’ch busnes chi? Bydd cynnig profiad bwyd a diod Cymreig dilys i’ch cwsmeriaid yn helpu i wahaniaethu rhwng eich busnes chi a busnes eich cystadleuwyr. Pa un ai bwyty, bar, gwesty, gwely a brecwast, caffi neu...

Siopau Fferm (Fforch i Fforc)

Siopau Fferm (Fforch i Fforc)

I bwy mae’r pecyn hwn? Mae Siopau Fferm bellach yn boblogaidd iawn a gallant fod yn leoliad gwych ar gyfer gwerthu eich cynnyrch yn uniongyrchol i'r defnyddiwr sy'n lleihau'r gadwyn gyflenwi ac yn cynnig gwell elw ar eich cynnyrch. Mae'r fideo hwn yn amlygu'r prif...

Marchnadoedd Ffermwyr (Fforch i Fforc)

Marchnadoedd Ffermwyr (Fforch i Fforc)

I bwy mae’r pecyn hwn? Mae Marchnadoedd Ffermwyr bellach yn llefydd poblogaidd i gwrdd â chynhyrchwyr a thyfwyr lleol ac yn lle gwych i gael amrywiaeth o fwyd a diod lleol. Mae'r enghraifft hon yn dangos sut i beidio a sut i fynd ati i werthu'ch cynnyrch yn...

Pecynnu (Fforch i Fforc)

Pecynnu (Fforch i Fforc)

I bwy mae’r pecyn hwn? Mae defnyddwyr yn siopa gyda'u llygaid – ffaith i chi! Mae'r fideo hwn yn edrych yn fanwl ar sut y gall pecynnu a brandio helpu i werthu eich cynnyrch drwy dynnu sylw’r cwsmer. Brandio a phecynnu yw'r peth cyntaf y mae cwsmeriaid yn ei weld o'ch...

Cynllun Blychau (Fforch i Fforc)

Cynllun Blychau (Fforch i Fforc)

I bwy mae’r pecyn hwn? Mae defnyddwyr yn chwilio am ffordd fwy cyfleus o ddarganfod ffyrdd moesegol a chynaliadwy o brynu bwyd ffres. Mae cynlluniau blychau yn lleihau’r gadwyn gyflenwi trwy ddarparu gwasanaeth dosbarthu uniongyrchol i'r cwsmer neu i leoliad casglu...

Ryseitiau

Ryseitiau

Ryseitiau Ydych chi am ehangu'ch cynnig bwydlen i gwsmeriaid? Dyma ryseitiau gwych sy'n defnyddio cynnyrch Cymraeg lleol i ddenu'ch gwesteion: Wedi'i weini gyda cracyrs Cymreig Holl gic Mair waedlyd ym mhob brathiad!   Byrbryd perffaith i'w rannu Coctel melys, hawdd...