Cyrsiau a gefnogir

Mae ein hyfforddiant yn trafod nifer o feysydd hollbwysig sydd eu hangen ar draws y diwydiant heddiw. 

Nid yw hon yn rhestr gyflawn o gyrsiau a bydd Sgiliau Bwyd Cymru yn ystyried ariannu unrhyw anghenion hyfforddi sydd gan fusnes unigol. Darperir ein cymorth hyfforddiant gan restr gymeradwy o ddarparwyr ac rydym yn caffael pob darn o waith ganddynt yn ddibynnol ar eich union anghenion.

Cliciwch ar bob categori i weld y cyrsiau ymhob is-gategori:

Rheolaeth Busnes
 • Tystysgrif Busnes Estynedig
 • ILM Menter
 • Rheoli Systemau a Gweithrediadau
 • Cadw Cyfrifon
 • Ysgrifennu Adroddiadau Technegol
 • Hyfforddi’r Hyfforddydd
 • Y Gymraeg yn y Gweithle
 • Adnoddau Dynol
 • Rheoli a Chyflawni Prosiectau
 • Gweinyddu Busnes
 • Astudiaethau Busnes
 • Systemau Cyflogres
 • Sgiliau – Rhwydweithiau Busnes, Ysgrifennu ar gyfer Busnes, Cyfathrebu, Hwyluso, Cyflwyno, Ysgrifennu Adroddiadau, Rheoli Amser a Threfniadaeth
Arweinyddiaeth a Rheolaeth
 • ILM Lefelau 2-7
 • Medrusrwydd wrth Arwain Timau Bwyd
 • Medrusrwydd Rheolaeth Bwyd
 • Arwain Timau
 • Rheolaeth
 • Cyngor ac Arweiniad
 • Rheoli Timau
 • Menter a Mentergarwch
 • Arweinyddiaeth
 • Rheoli Pobl a Phrosiectau
 • Archwiliadau Ffatrïoedd
 • Hyfforddi a Mentora
 • Gwella Perfformiad Busnes
Gwerthu a Marchnata
 • Marchnata trwy gyfryngau cymdeithasol
 • Gwerthu Ymgynghorol
 • Rheoli Gwerthiant
 • Cyflwyniadau Gwerthiant
 • Sgiliau Gwerthu
 • Gwasanaeth Cwsmer
 • Hanfodion Marchnata
TGCh
 • Meddalwedd Office – Word, Excel, Powerpoint, Publisher ac Access ar bob lefel
 • Cyfryngau Cymdeithasol – Facebook a Twitter ar Lefelau Sylfaenol ac Uwch
 • Cymwysterau Defnyddio TG
 • Sgiliau Cyfrifiadurol
 • Sgiliau Cyfrifiadurol Sylfaenol
 • Y Rhyngrwyd ac Ebost
Diwydiannau Bwyd Penodol
 • Microbioleg
 • Di Glwten 
 • Hyfforddiant Cynnal a Chadw ar Beiriannau Penodol
 • Hyfforddiant Ymarferol a Thechnegol yn y Diwydiannau Canlynol:
 • Cig
 • Pysgod a Chregynbysgod
 • Llaeth
 • Cwrw a Seidr
 • Pobi
 • Cyffeithiau
 • Melysion
 • Diodydd Meddal
 • Gwin a Gwirodydd
 • Olewon a  Brasterau
 • Cynnyrch Ffres
Hylendid Technegol a Bwyd
 • Glanhau
 • HACCP – Datblygu, Adolygiadau a Gloywi
 • Tystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol
 • Alergenau
 • Diogelwch Bwyd – Sylfaenol a Goruchwyliaeth
 • Archwilio – Paratoi Archwiliad Mewnol a Chwsmer/Gwiriad Iechyd ac Archwiliadau Cyflenwyr a Chymeradwyo
 • BRC – Paratoi a Gwiriad Iechyd Cyn Archwiliad
 • Rheoli Risg (Pathogenau)
 • Datrys Problemau
 • TACCP – Lefelau Sylfaen a Chanolradd
 • Archwiliadau Rheoli Ansawdd
Gwyddor Bwyd
 • Cyrsiau gwyddoniaeth a thechnoleg ar gyfer cynhyrchion penodol
 • Cyrsiau microbioleg ar gyfer cynhyrchion penodol
 • Meithriniadau
 • Pastwreiddio
 • Ensymau
 • Ychwanegolion bwyd, cyflasynnau ac ensymau
 • Datblygu cynhyrchion newydd
 • Microbioleg Ymarferol – Uwch, Sylfaen a Chanolradd
 • Deall Microbioleg
 • Prosesu Thermol – Gwella a Dilysu Ansawdd
 • Pwysau a Mesuriadau
 • Ymchwil Defnyddwyr – Ar gyfer datblygu cynhyrchion
 • Honiadau Maeth ac Iechyd
Labelu a Phecynnu Bwyd a Diod
 • Gwaith Pecynnu
 • Labelu Bwyd a Diod
 • Honiadau Maeth ac Iechyd
 • Cyrsiau rheolaeth dechnegol I archfarchnadoedd
 • Cyrsiau labelu bwyd a diod i’r UDA (a gwledydd eraill)
Rheolaeth Amgylcheddol
 • NEBOSH
 • Rheolaeth ac Ymwybyddiaeth Amgylcheddol
 • Dŵr – Hylendid a Rheoliadau
 • Archwilydd Amgylcheddol Mewnol
 • Cyrsiau ISO 14001
 • Gweithgareddau Ailgylchu Cynaliadwy
 • Rheoli Systemau a Gweithrediadau
 • Rheoli Gwastraff yn Gynaliadwy
 • Rheoli Gwastraff ac Adnoddau
 • Rheoli Adnoddau yn Gynaliadwy
 • Ymwybyddiaeth o Ynni Adnewyddadwy
Iechyd a Diogelwch
 • Cymorth Cyntaf – Cyrsiau yn y Gwaith, Argyfwng, Paediatrig a Gloywi
 • Hyfforddiant CPR ac AED 
 • Rheoli Gwaedu Catastroffig
 • Iechyd a Diogelwch – Gwobrau yn y Gweithle, Anwytho a Galwedigaethol
 • COSHH
 • Ysgolion ac Ysgolion Bach – Archwilio a Defnyddio
 • Asesiadau Risg a Datganiad Dull
 • IOSH
 • NEBOSH
 • Symud a Thrin Diogel
 • Codi a Chario
 • Tân – Diogelwch, Swyddogion, Ymwybyddiaeth, Warden yn y Gwaith
 • Gweithio ar Uchderau
 • Asesiadau Risg a Datganiad Dull
 • Ymwybyddiaeth o Straen
 • Rheoli Risg 
 • Rheoli yn Ddiogel (a Chwrs Gloywi)
 • Diogelwch ar gyfer Uwch Reolwyr
 • Gweithio’n Ddiogel
 • Cynllun Hyfforddiant Diogelwch wrth Reoli Safleoedd
 • Cynllun Hyfforddiant Diogelwch i Oruchwylwyr Safleoedd (a Chwrs Gloywi)
Warysau, Storio a Logisteg
 • Gweithrediadau Logisteg
 • Warysau a Storio
 • Wagen Estyn a Chodi
 • Wagen Codi Gwrthgytbwys
 • Sefyll ar Wrthgytbwys
 • Llwyfan Gwaith Codi Symudol
 • Codi a Chario
 • Wagen Fforch Godi
 • Wagenni Paledi
 • Pentyrrwr Cerdded