Cyrsiau a gefnogir

Mae ein hyfforddiant yn trafod nifer o feysydd hollbwysig sydd eu hangen ar draws y diwydiant heddiw. 

Nid yw hon yn rhestr gyflawn o gyrsiau a bydd Sgiliau Bwyd Cymru yn ystyried ariannu unrhyw anghenion hyfforddi sydd gan fusnes unigol. Darperir ein cymorth hyfforddiant gan restr gymeradwy o ddarparwyr ac rydym yn caffael pob darn o waith ganddynt yn ddibynnol ar eich union anghenion.

Cliciwch ar bob categori i weld y cyrsiau ymhob is-gategori:

Rheoli Busnes
 • Rheoli Systemau a Gweithrediadau
 • Llyfrifeg a Chyfrifon
 • Ysgrifennu Adroddiadau Technegol
 • Hyfforddi’r Hyfforddwr
 • Rheoli a Chyflawni Prosiectau
 • Gweinyddu Busnes
 • Astudiaethau Busnes
 • Gweithgynhyrchu Darbodus
 • Six Sigma
 • Llain Werdd Six Sigma
 • Systemau Cyflogau
 • Sgiliau – Rhwydweithiau Busnes, Ysgrifennu ar gyfer Busnes, Cyfathrebu, Hwyluso, Cyflwyno, Ysgrifennu Adroddiadau, Rheoli Amser a Threfniadaeth
Arwain a Rheoli
 • Lefelau 2-7 ILM
 • Arwain Tîm Bwyd
 • Rheoli Bwyd
 • Arwain Tîm
 • Rheoli Tîm
 • Mentergarwch ac Entrepreneuriaeth
 • Rheoli Pobl a Phrosiectau
 • Arolygu Ffatrïoedd
 • Hyfforddi a Mentora
 • Gwneud y Gorau o Berfformiad Busnes
TGCh
 • Meddalwedd Office – Word, Excel, Powerpoint, Publisher ac Access ar bob lefel
 • Cyfryngau Cymdeithasol – ar Lefelau Sylfaenol ac Uwch
 • Sgiliau Cyfrifiadurol
 • Y Rhyngrwyd ac Ebost
Adnoddau Dynol
 • Egwyddorion Sylfaenol Adnoddau Dynol
 • Adnoddau Dynol – Cyrsiau Achrededig CIPD
 • Hyfforddiant Adnoddau Dynol wedi ei Deilwra
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Rheoli Absenoldeb
 • Polisïau ac Arferion Adnoddau Dynol
 • Rheoli Perfformiad ar gyfer Timau
Gwerthiant a Marchnata
 • Marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Gwerthu Ymgynghorol
 • Rheoli Gwerthiant
 • Cyflwyniadau Gwerthu
 • Sgiliau Gwerthu
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Hanfodion Marchnata
 • Sgiliau Negodi Masnach
 • Hyfforddiant E-Fasnach
 • Ymchwil Defnyddwyr – er mwyn datblygu cynhyrchion
Allforio
 • Gwobr Sylfaen Achrededig mewn Masnach Ryngwladol
 • Deall Allforio
 • Dogfennau Allforio
 • Gweithdrefnau Mewnforio
 • Tollau a TAW
 • Gwerthu a Marchnata Rhyngwladol
 • Sut i Wella Twf wrth Allforio
 • Deall eich Marchnad Darged a Ble i Allforio
 • Effaith Brexit
 • Cyrsiau labelu bwyd a diod sy’n cael ei allforio
Diwydiannau Bwyd Penodol
 • Hyfforddiant Cynnal a Chadw Peiriannau Penodol
 • Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Tyrau Oeri
 • Hyfforddiant Cynnal a Chadw Trydanol Diwydiannol
 • Hyfforddiant Aerdymheru a Rheweiddio
 • Hyfforddiant Rheolyddion Rhesymeg y gellir eu Rhaglennu
 • Hyfforddiant Ymarferol a Thechnegol yn y Diwydiannau Canlynol:
 • Cig
 • Pysgod a Chregynbysgod
 • Llaeth
 • Cwrw a Seidr
 • Pobi
 • Cyffeithiau
 • Melysion
 • Diodydd Meddal
 • Gwin a Gwirodydd
 • Olewon a  Brasterau
 • Cynnyrch Ffres
 • Heb Glwten
Hylendid Technegol a Bwyd
 • Cyrsiau Achrededig HACCP
 • Alergenau
 • Diogelwch Bwyd
 • Hyfforddiant Archwilio Mewnol wedi ei Deilwra
 • Gwobr Lefel 3 mewn Sgiliau Archwilio ac Arolygu Effeithiol
 • BRC – Gwiriad Iechyd Paratoadol a Chyn Archwiliad
 • Diwylliant Diogelwch Bwyd
 • Rheoli Risg – Pathogenau
 • Datrys Problemau
 • TACCP – Lefelau Sylfaen a Chanolradd
 • GSCOP
Technoleg Bwyd
 • Cyrsiau gwyddoniaeth a thechnoleg cynnyrch penodol
 • Cyrsiau microfioleg cynnyrch penodol
 • Meithriniadau
 • Pasteureiddio
 • Ensymau
 • Ychwanegion, Cyflasynnau ac Ensymau Bwyd
 • Datblygu cynhyrchion newydd
 • Prosesu Thermol
 • Pwysau a Mesuriadau
Labelu a Phecynnu Bwyd a Diod
 • Gweithrediadau Pecynnu
 • Labelu Bwyd a Diod
 • Honiadau Maeth ac Iechyd
 • Cyrsiau rheolaeth technegol archfarchnadoedd
Rheolaeth Amgylcheddol
 • Amgylcheddol – Rheoli ac Ymwybyddiaeth
 • Dŵr – Hylendid a Rheoliadau
 • Archwilydd Amgylcheddol Mewnol
 • Cyrsiau ISO 14001
 • Gweithgareddau Ailgylchu Cynaliadwy
 • Rheoli Systemau a Gweithrediadau
 • Rheoli Gwastraff yn Gynaliadwy
 • Rheoli Gwastraff ac Adnoddau
 • Rheoli Adnoddau yn Gynaliadwy
 • Ymwybyddiaeth o Ynni Adnewyddadwy
Iechyd a Diogelwch
 • Cymorth Cyntaf – Cyrsiau yn y Gwaith, Brys, Plant a Chyrsiau Diweddaru
 • Hyfforddiant CPR ac AED 
 • Rheoli Gwaedu Catastroffig
 • Iechyd a Diogelwch – Gwobrau Gweithle, Cyrsiau Cynefino a Galwedigaethol
 • COSHH
 • Ysgolion ac Ysgolion Bach – Arolygu a Defnyddio
 • Asesiadau Risg a Datganiadau Dull
 • Gweithio’n Ddiogel IOSH
 • Rheoli’n Ddiogel IOSH
 • NEBOSH
 • Codi a Chario
 • Tân – Diogelwch, Marsial, Ymwybyddiaeth, Warden yn y Gwaith
 • Gweithio ar Uchder
 • Asesiadau Risg a Datganiad Dull
 • Ymwybyddiaeth Straen
 • Rheoli Risg 
 • Rheoli yn Ddiogel (a Chwrs Gloywi)
 • Diogelwch ar gyfer Uwch Swyddogion Gweithredol
 • Cynllun Hyfforddiant Diogelwch wrth Rheolwr Safle
 • Cynllun Hyfforddi Diogelwch Arolygydd Safle (a Chwrs Diweddaru)
Warysau, Storio a Logisteg
 • Lori Godi
 • Lori Godi Wrthbwys
 • Sefyll ar Wrthbwysedd
 • Platfform Gwaith Symudol sy’n Codi
 • Wagenni Fforch Godi
 • Wagenni Paled
 • Staciwr i Gerddwyr
Hyfforddiant Arlein
 • Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
 • HACCP
 • Ymwybyddiaeth Legionella
 • Rheoli Straen
 • E-ddysgu Gweithio’n Ddiogel IOSH
 • Cefnogi Iechyd a Lles eich Tîm o Bell
 • Arwain a Rheoli Timau o Bell
 • Rheoli Olrhain, Adalw ac Argyfyngau