Sut mae’n gweithio

Ychydig mwy am yr ymgyrch

Ar hyn o bryd rydym ni yn y camau cynllunio a hoffem ni glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan. Efallai bod gennych chi eich ymgyrch/prosiect eich hun ar waith; syniadau am ymgyrchoedd roeddech chi bob amser eisiau i rywun eu hystyried; neu stori hynod ddiddorol i’w hadrodd am gwmni. Ein nod yw bod yn ymgyrch ymbarél ar gyfer pob peth o’r fath.

Caiff yr ymgyrch ei lansio yn gynnar yn 2022, a’i nod yw darparu platfform a fydd yn cynnwys:

  • Hunaniaeth gyffredinol ar gyfer ymgyrchoedd recriwtio yn y dyfodol a gwaith peilot sy’n ymwneud â materion gweithlu cynaliadwy.
  • Datblygu ymhellach Hysbysfwrdd Swyddi Sgiliau Bwyd Cymru i dynnu sylw at y swyddi presennol yn y diwydiant.
  • Creu astudiaethau achos o straeon personol a chwmnïau diddorol a fydd yn denu darpar ymgeiswyr i’r diwydiant.
  • Gweithio gyda rhanddeiliaid, o gyrff cynrychioliadol allweddol i grwpiau amrywiol, gyda’r nod o chwyddo neges ein hymgyrch ymhell ac agos.
  • Cyfeirio at ystod o ddeunydd ar-lein ehangach ond sydd ar hyn o bryd yn anodd dod o hyd iddo oherwydd natur wasgaredig y wybodaeth.

At bwy ydyn ni’n anelu’r ymgyrch?

Pawb. O’r disgybl sydd wedi gadael yr ysgol yn ddiweddar a’r myfyriwr sydd wedi graddio o’r coleg/prifysgol hyd at y rheini sy’n newid gyrfa a’r rhai sydd wedi ymddeol sydd eisiau tipyn o newid. Mae gan bob un ohonyn nhw rôl i’w chwarae wrth fywiogi a thyfu’r diwydiant yng Nghymru.

Bydd ein ffocws cychwynnol cyntaf yn gynnar yn 2022 ar brosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod, ond waeth o ba ran o’r gadwyn gyflenwi rydych chi’n dod, rydyn ni eisiau clywed gennych os oes gennych swyddi gwag i’w llenwi a stori wych i’w hadrodd.

Sut allaf i gymryd rhan?

Dyma ambell ffordd y gall eich cwmni neu sefydliad gymryd rhan:

 

Hysbysebu eich swydd wag ar ein hysbysfwrdd gwaith

Os oes gennych swydd wag (neu nifer o swyddi gwag) cysylltwch â ni a byddwn yn gallu eu rhoi ar ein hysbysfwrdd swyddi Gweithlu Bwyd Cymru a’i hyrwyddo’n eang trwy hysbysebu â thâl ar-lein yn ogystal â hyrwyddo trwy sianeli ehangach. Mae’r hysbysfwrdd swyddi eisoes ar waith yma a byddwn yn ei ddatblygu ymhellach dros y misoedd nesaf.

Ein helpu i arddangos y diwydiant

Trwy astudiaethau achos wedi’u ffilmio neu ysgrifenedig rydyn ni’n ceisio dangos yr amrywiaeth yn y rolau o fewn y diwydiant. Os oes gennych chi stori wych i’w hadrodd ynghylch pam y dylai recriwt newydd ymuno â’ch busnes, eich sector, neu’r diwydiant ehangach yn gyffredinol, rydyn ni eisiau clywed gennych chi!

Dweud wrth bawb am y diwydiant a’r ymgyrch

Er mai yn gynnar yn 2022 y bydd yr ymgyrch yn dechrau, hoffem glywed gennych chi nawr fel y gallwn ni hyrwyddo eich swyddi gwag a chyfleoedd yn ogystal â darparu tudalennau gwybodaeth gychwynnol ar-lein i’r rheini sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant ac yn chwilio am gyngor.

Adborth gan y Diwydiant

Y cyfan rydyn ni’n ei ofyn i chi ei wneud yn gyfnewid am hyn yw rhoi gwybod i ni a yw’r ymgyrch wedi gwneud gwahaniaeth i chi a’ch busnes ac i’n hysbysu ni pan fydd swyddi gwag wedi’u llenwi’n llwyddiannus.

Gall eich cefnogaeth fod yn gymorth i wneud yr ymgyrch yn llwyddiant.

I ddysgu mwy ac i gymryd rhan, cysylltwch â thîm Gweithlu Bwyd Cymru drwy: