Cyswllt Trosglwyddo Gwybodaeth Gwerthiant a Marchnata (HELIX)

Math o Gytundeb :
Llawn amser, Tymor Penodol

Oriau Gwaith :
Llawn amser

Cyflog :
£25,627 y flwyddyn + buddion

Lleoliad :
Caerffili

Disgrifiad o’r Swydd

Mae gan Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE Prifysgol Metropolitan Caerdydd, sy’n un o dair canolfan fwyd sydd ar y cyd yn ffurfio Arloesi Bwyd Cymru (*), gyfres o gyfleoedd cyfnod penodol i aelodau Cyswllt Cyfnewid Gwybodaeth weithio mewn cwmnïau Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh) yn y sector gweithgynhyrchu bwyd a diod.

Mae’r cyfle gwaith cyffrous hwn yn gontract cyfnod penodol sy’n gweithio fel Aelod Cyswllt Gwerthu a Marchnata yn Castle Dairies, De Cymru.

Mae Castle Dairies yn wneuthurwr teuluol sefydledig sydd wedi’i leoli yng Nghaerffili. Mae’n cynhyrchu menyn arobryn ac yn cyflenwi brand a label eu hunain ar gyfer marchnadoedd manwerthu, gwasanaethau bwyd, cyfanwerthu ac allforio.

Mae hon yn rôl ddelfrydol ar gyfer graddedigion masnachol ar ddechrau eu gyrfa sydd am ennill profiad yn y diwydiant bwyd a diod; a gan fod y rhain yn rolau Cyswllt Trosglwyddo Gwybodaeth, byddwch yn manteisio ar fentora trwy gydol cyfnod eich cyflogaeth, gan aelodau o dîm marchnata a masnachol ein Canolfan.

Beth fyddwch chi’n ei wneud – dyletswyddau allweddol

  • Deall yr amgylchedd allanol a mewnol y mae’r partner diwydiannol yn gweithio ynddo.
  • Dadansoddi arferion gwerthu a marchnata presennol y diwydiant yng ngweithrediadau’r partneriaid Diwydiannol a gweithredu ymyriadau sy’n anelu at wella’r swyddogaethau hyn.
  • Defnyddio ymchwil y farchnad, tueddiadau defnyddwyr a data cwmni i gefnogi nodau allweddol y partneriaid diwydiannol.
  • Cyflwyno canfyddiadau ac argymhellion i bartneriaid diwydiannol gyda chefnogaeth y tîm Masnachol a Marchnata.
  • Adrodd ar gamau a helpu i ymgorffori gwelliannau yng ngweithrediad y cwmni croeso yn unol ag arfer gwerthu a marchnata o’r safon uchaf.
    (*) Arloesi Bwyd Cymru

    Wedi’i leoli mewn tair canolfan fwyd ledled Cymru, mae ein tîm o arbenigwyr diwydiant a gydnabyddir yn rhyngwladol yn helpu cwmnïau bwyd a diod i dyfu, arloesi, cystadlu a chyrraedd marchnadoedd newydd. O fusnesau newydd i gwmnïau sefydledig, mae Arloesi Bwyd Cymru wrth law i ddarparu cefnogaeth dechnegol a masnachol.Gwybodaeth Ychwanegol

Beth fydd gennych chi – cymwysterau hanfodol

• 5 TGAU gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (Gradd C neu uwch) neu gymwysterau cyfatebol.
• HNC / D neu’n uwch mewn pwnc gwyddoniaeth perthnasol (ee gwyddor bwyd, microbioleg ac ati).

 

Fixed Term until 30th June 2023

Dyddiad cau :
15/06/2022

Cyswllt ar gyfer sgwrs bellach :
Abi Harwood-Cowley

Share This