Cyswllt Trosglwyddo Gwybodaeth Gwerthiant a Marchnata (HELIX)

Math o Gytundeb :
Llawn amser, Tymor Penodol

Oriau Gwaith :
Llawn amser

Cyflog :
£25,627 y flwyddyn + buddion

Lleoliad :
Llanrwst

Disgrifiad o’r Swydd

Mae gan Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE Prifysgol Metropolitan Caerdydd, sy’n un o dair canolfan fwyd sydd ar y cyd yn ffurfio Arloesi Bwyd Cymru (*), gyfres o gyfleoedd cyfnod penodol i aelodau Cyswllt Cyfnewid Gwybodaeth weithio mewn cwmnïau Busnesau Bach a Chanolig (BBaCh) yn y sector gweithgynhyrchu bwyd a diod.

Mae’r cyfle gwaith cyffrous hwn yn gontract cyfnod penodol sy’n gweithio fel Aelod Cyswllt Gwerthu a Marchnata yn Blas ar Fwyd, Llanrwst, Gogledd Cymru.

“Hwb bwyd” Cymreig yw Blas ar Fwyd, sy’n arbenigo mewn bwydydd a diodydd o safon ers 1988. Mae’r busnes yn gwasanaethu’r cyhoedd a chwsmeriaid masnach; y cyhoedd drwy eu caffi-bar, delicatessen a’u siop win a’r fasnach drwy eu gwasanaethau cyfanwerthu a dosbarthu bwyd Cymru.

Mae hon yn rôl ddelfrydol ar gyfer graddedigion masnachol ar ddechrau eu gyrfa sydd am ennill profiad yn y diwydiant bwyd a diod; a gan fod y rhain yn rolau Cyswllt Trosglwyddo Gwybodaeth, byddwch yn manteisio ar fentora trwy gydol cyfnod eich cyflogaeth, gan aelodau o dîm marchnata a masnachol ein Canolfan.

Beth fyddwch chi’n ei wneud – dyletswyddau allweddol

  • Deall yr amgylchedd allanol a mewnol y mae’r partner diwydiannol yn gweithio ynddo.
  • Dadansoddi arferion gwerthu a marchnata presennol y diwydiant yng ngweithrediadau’r partneriaid Diwydiannol a gweithredu ymyriadau sy’n anelu at wella’r swyddogaethau hyn.
  • Defnyddio ymchwil y farchnad, tueddiadau defnyddwyr a data cwmni i gefnogi nodau allweddol y partneriaid diwydiannol.
  • Cyflwyno canfyddiadau ac argymhellion i bartneriaid diwydiannol gyda chefnogaeth y tîm Masnachol a Marchnata.
  • Adrodd ar gamau a helpu i ymgorffori gwelliannau yng ngweithrediad y cwmni croeso yn unol ag arfer gwerthu a marchnata o’r safon uchaf.


Gwybodaeth Ychwanegol

Beth fydd gennych chi – cymwysterau hanfodol

• 5 TGAU gan gynnwys Saesneg a Mathemateg (Gradd C neu uwch) neu gymwysterau cyfatebol.
• HNC / D neu’n uwch mewn pwnc gwyddoniaeth perthnasol (ee gwyddor bwyd, microbioleg ac ati).

Cyfnod Penodol hyd at 30 Mehefin 2023

 

I weld y disgrifiad swydd/manyleb person llawn ar gyfer y rôl hon gan gynnwys buddion cyflog a chwmni, ac i gael rhagor o fanylion am sut i wneud cais ewch i http://www.metcaerdydd.ac.uk/jobs.

Os hoffech siarad â ni am y cyfle hwn, cysylltwch ag Abi Harwood-Cowley, Rheolwr Masnachol e-bost aaharwood-cowley@cardiffmet.ac.uk.

Dyddiad cau :
15/06/2022

Cyswllt ar gyfer sgwrs bellach :
Abi Harwood-Cowley

Share This