Pennaeth Bragu

Math o Gytundeb:
Parhaol, Tymor Penodol Cytundeb sefydlog dwy flynedd gyda'r bwriad o'i ymestyn i fod yn gytundeb parhaol

Oriau Gwaith:
37.5 awr yr wythnos

Cyflog:
£25,000 y flwyddyn

Lleoliad:
Penygroes

Enw’r Busnes:
Bragdy Lleu Cyf


Dyddiad cau:
16/07/2021

Am wybodaeth bellach neu i wneud cais, cysylltwch â:
Robat Jones
07724 902532

Cyfeirnod Swydd: FSC-JNB-142

Disgrifiad o’r Swydd

Prif Ddyletswydd y Swydd:

Bydd y pennaeth bragu yn uniongyrchol gyfrifol am holl weithgareddau’r bragdy.

Mae hyn yn cynnwys bragu pob un math o’n cwrw, glanhau a diheintio yr holl offer a’r man bragu yn gyffredinol, archebu a sicrhau cyflenwad digonol o’r cynhwysion a chyflenwadau angenrheidiol, a’u storio yn eu lleoliadau dynodedig. Sicrhau cyflenwad diogel a phrydlon o gwrw i’n cwsmeriaid, a chofnodi’n fanwl a chywir holl weithgaredd bragu, gwerthiannau, danfon, taliadau a lleoliad pob casgen.

Mae’r swydd yma o reidrwydd yn golygu gwneud gwaith corfforol dwys yn rheolaidd, gan gynnwys codi pethau trymion, llwytho a dadlwytho casgenni cwrw 50kg, a symud offer trwm cyffredinol. Golyga hefyd weithio o uchder ac ar lwyfannau y ceir mynediad iddynt drwy risiau, neu stepiau, a defnyddio a rheoli fforclifft ac offer codi arall, gan sicrhau cydymffurfiaeth bob amser gyda deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch perthnasol a chyfredol.

Prif Ddyletswyddau

1. Bragu’r cwrw gorau yn gyson
2. Datblygu ryseitiau cwrw newydd
3. Rheoli gweithgareddau’r bragdy yn effeithiol o ddydd i ddydd
4. Cynorthwyo i hyfforddi a chefnogi holl staff y bragdy
5. Sicrhau safon da yn gyson gyda’r holl brosesau bragu a gwahanol gynnyrch, ac ymateb i unrhyw ymholiadau neu gwynion mewn modd boddhaol. Hysbysu’r cyfarwyddwyr yn syth o unrhyw broblemau yn y bragdy, ac o unrhyw ddadleuon tebygol allai godi gydag unrhyw drydydd parti.
6. Cynrychioli’r bragdy yn lleol ac yn genedlaethol
7. Cyflawni gofynion polisi cyfleon cyfartal, a threfn a pholisi amgylcheddol Bragdy Lleu Cyf, a gweithredu egwyddorion ac ymarferion cydraddoldeb o fewn y swydd
8. Glanhau casgenni yn barod i’w llenwi
9. Llenwi casgenni gyda’r cwrw mewn modd priodol a’u labelu, hefyd llenwi tanciau 1,000litr a threfnu iddynt gael eu danfon i’r cwmni potelu
10. Sicrhau fod y storfa oer yn cael ei chadw yn drefnus a thaclus
11. Dyletswyddau cyffredinol o fewn yr adran bragu
12. Llwytho’r cerbyd yn unol â threfn danfon
13. Sicrhau ein bod yn cydymffurfio gydag unrhyw ofynion arbennig gan gwsmeriaid parthed danfon cwrw
14. Casglu a dychwelyd casgenni gwag
15. Dychwel pob cofnod danfon, gan nodi’n glir y rhai y derbyniwyd taliad amdanynt
16. Cyfrifoldeb am anfonebu a thaliadau, ac am yr holl ddyletswyddau gweinyddol angenrheidiol
17. Sicrhau fod cwsmeriaid yn cael argraff dda o’r gwerth uchel yr ydym yn ei roi ar wasanaeth cwsmer
18. Cynnal a chadw cyffredinol yn y bragdy
19. Glanhau a diheintio tanciau
20. Llwytho cwrw yn barod i’w ddanfon
21. Cynorthwyo gyda thasgau gweinyddol a gwaith swyddfa cyffredinol sy’n gysylltiedig â gwerthiant e.e. golygu gwybodaeth am gwsmeriaid o fewn y bâs-data, postio neu eBostio gwybodaeth i ddarpar gwsmeriaid, ac argraffu a ffeilio anfonebau
22. Cyrraedd holl dargedau a chyflawni gofynion cwsmeriaid yn gyson
23. Mae’r swydd yma yn golygu fod raid gweithio oriau anghymdeithasol, hefyd gweithio rhai penwythnosau, gan gynnwys gwyliau blynyddol dynodedig ar rai achlysuron, yn bennaf er mwyn mynychu ffeiriau bwyd a dathliadau tymhorol; rhoddir rhybudd digonol am y rhain pan yn bosibl
24. Unrhyw ddyletswyddau eraill a gaiff eu nodi fel rhai angenrheidiol o dro i dro

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r manylion llawn ar gael drwy gysylltu gyda ni.

This is an advertisement for the role of Head Brewer at Bragdy Lleu Cyf, for which the ability to speak, read and write fluently in Welsh and English is essential.

I ymgeisio, anfonwch lythyr cais a chofnod cyflogaeth (CV) gyfredol i:

Bragdy Lleu Cyf
Uned A9
Stâd Ddiwydiannol Penygroes
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6DB

Neu drwy eBost i post@bragdylleu.cymru