Gweithdai Datgarboneiddio

Ionawr - Mawrth 2023

Location: Rhithwyr
Time:

Gan adeiladu ar lwyddiant prosiect peilot a gynhaliwyd yn yr hydref, bydd Sgiliau Bwyd Cymru, mewn partneriaeth â GEP Environmental, yn cyflwyno cyfres o weithdai hyfforddiant datgarboneiddio yn gynnar yn 2023. Mae’r gweithdai’n canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd symud tuag at sero net i’r sector, Cymru, y DU a’r manteision byd-eang drwy ddarparu’r sgiliau cywir i fuddiolwyr i wneud penderfyniadau ar sut y gallant symud tuag at sero net, rhannu arfer gorau gyda chydweithwyr a rhoi newidiadau ar waith i’w strategaethau busnes, technoleg a dylunio prosesau yn eu holl arferion gwaith o ddydd i ddydd.

Cyflwynir y gweithdai ar-lein ac fe’u hariennir yn llawn ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu bwyd a diod. Maent yn rhyngweithiol ac yn caniatáu digon o drafodaeth i gyfranogwyr rannu eu profiad eu hunain trwy sesiynau grŵp ac yn caniatáu digon o amser i ofyn cwestiynau i’r arbenigwyr.

Gweithdy 1: Effeithlonrwydd a Rheolaeth Ynni ar gyfer y Sector Bwyd a Diod

 Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

 • Yn ymwybodol o bwysigrwydd symud y sector Bwyd a Diod tuag at Garbon Sero Net, a sut y gall Effeithlonrwydd a Rheoli Ynni gefnogi hyn.
 • Yn gyfarwydd ag ystod o gamau gweithredu Effeithlonrwydd a Rheoli Ynni y gallai eich sefydliad eu rhoi ar waith i leihau’r defnydd o ynni ac allyriadau carbon.
 • Yn ymwybodol o gymwysiadau ymarferol gwahanol gamau Effeithlonrwydd a Rheoli Ynni ac yn gallu amlinellu a allai’r camau hyn fod yn ymarferol o fewn eich sefydliad.
 • Yn gallu cyfathrebu i eraill sut y bydd camau Effeithlonrwydd a Rheoli Ynni yn cefnogi eich sefydliad gyda’i ddatgarboneiddio. 

 

Gweithdy 2: Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy ar gyfer y Sector Bwyd a Diod

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

 • Yn ymwybodol o bwysigrwydd symud y sector Bwyd a Diod tuag at Garbon Sero Net, a sut y gall Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy gefnogi hyn.
 • Yn gyfarwydd ag ystod o Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy y gallai eich sefydliad eu rhoi ar waith i leihau’r defnydd o ynni ac allyriadau carbon.
 • Yn ymwybodol o gymwysiadau ymarferol gwahanol Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy ac yn gallu amlinellu a allai’r camau hyn fod yn ymarferol o fewn eich sefydliad.
 • Yn gallu cyfathrebu i eraill sut y bydd Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy yn cefnogi eich sefydliad gyda’i ddatgarboneiddio. 

 

Gweithdy 3: Datgarboneiddio Systemau Gwresogi ar gyfer y Sector Bwyd a Diod

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

 • Yn ymwybodol o bwysigrwydd symud y sector Bwyd a Diod tuag at Garbon Sero Net, a sut y gall Datgarboneiddio Systemau Gwresogi gefnogi hyn.
 • Yn gyfarwydd ag ystod o gamau datgarboneiddio Systemau Gwresogi y gallai eich sefydliad eu rhoi ar waith i leihau’r defnydd o ynni ac allyriadau carbon.
 • Yn ymwybodol o gymwysiadau ymarferol gwahanol gamau datgarboneiddio Systemau Gwresogi ac yn gallu amlinellu a allai’r camau hyn fod yn ymarferol i’w rhoi ar waith yn eich sefydliad.
 • Gallu cyfleu i eraill sut y bydd gweithredoedd datgarboneiddio Systemau Gwresogi yn cefnogi eich sefydliad gyda’i ddatgarboneiddio. 

 

Gweithdy 4: Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio ar gyfer y Sector Bwyd a Diod

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

 • Yn ymwybodol o bwysigrwydd symud y sector Bwyd a Diod tuag at Garbon Sero Net, a sut y gall Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio gefnogi hyn.
 • Yn gyfarwydd ag ystod o gamau datgarboneiddio Oeri a Rheweiddio y gallai eich sefydliad eu rhoi ar waith i leihau’r defnydd o ynni ac allyriadau carbon.
 • Yn ymwybodol o gymwysiadau ymarferol gwahanol gamau datgarboneiddio Oeri a Rheweiddio ac yn gallu amlinellu a allai’r camau hyn fod yn ymarferol o fewn eich sefydliad.
 • Gallu cyfleu i eraill sut y bydd camau datgarboneiddio Oeri a Rheweiddio yn cefnogi eich sefydliad gyda’i ddatgarboneiddio. 

 

Gweithdy 5: Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnau ar gyfer y Sector Bwyd a Diod

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch:

 • Yn ymwybodol o bwysigrwydd symud y sector Bwyd a Diod tuag at Ddi-Garbon Net, gan ganolbwyntio ar yr allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n gysylltiedig â gwastraff bwyd.
 • Yn gyfarwydd â’r Hierarchaeth Wastraff a sut i gymhwyso’r dull rheoli gwastraff arfer da hwn at ddeunyddiau bwyd a phecynnu.
 • Ymwybodol o “gost wirioneddol” gwastraff bwyd a phecynnu trwy edrych ar yr effeithiau ariannol a busnes cudd.
 • Yn ymwybodol o amrywiaeth o gamau datgarboneiddio gwastraff bwyd a phecynnu y gallai eich sefydliad eu rhoi ar waith, gan gynnwys bod yn gyfarwydd â thechnegau Mesur, Monitro a Thargedu.
 • Yn gallu cyfathrebu i eraill sut y bydd gweithredoedd datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnau yn cefnogi eich sefydliad gyda’i ddatgarboneiddio.

 

Cynhelir yr hyfforddiant ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad – 9.30am – 12.30pm

Teitl y Gweithdy

10 Ionawr

1: Effeithlonrwydd Ynni a Rheoli Ynni

12 Ionawr

2: Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

17 Ionawr

3: Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio

19 Ionawr

4: Datgarboneiddio Systemau Gwresogi

25 Ionawr

5: Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnu

27 Ionawr

1: Effeithlonrwydd Ynni a Rheoli Ynni

31 Ionawr

2: Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

2 Chwefror

3: Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio

7 Chwefror

4: Datgarboneiddio Systemau Gwresogi

9 Chwefror

5: Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnu

14 Chwefror

1: Effeithlonrwydd Ynni a Rheoli Ynni

16 Chwefror

2: Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

21 Chwefror

3: Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio

23 Chwefror

4: Datgarboneiddio Systemau Gwresogi

7 Mawrth

5: Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnu

9 Mawrth

1: Effeithlonrwydd Ynni a Rheoli Ynni

14 Mawrth

2: Systemau Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy

16 Mawrth

3: Datgarboneiddio Systemau Oeri a Rheweiddio

21 Mawrth

4: Datgarboneiddio Systemau Gwresogi

23 Mawrth

5: Datgarboneiddio Gwastraff Bwyd a Phecynnu

Am fwy o wybodaeth neu i gofrestru ar gyfer y gweithdai cysylltwch â joanne.bufton@lantra.co.uk

Share This