Ailddosbarthu Bwyd Gwastraff

Mae Landsker Business Solutions Ltd (ymgynghoriaeth fusnes wedi’i lleoli yn Hendy Gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin) wedi cael cais gan Fareshare Cymru (elusen ailddosbarthu bwyd gwastraff) i helpu i ddod o hyd i fwy o gyflenwyr bwyd – efallai i chi weld hyn yn y wasg yn ddiweddar.

Fel cyflenwr yn y diwydiant bwyd, rydym yn gofyn a oes gennych unrhyw fwyd dros ben naill ai’n rheolaidd neu’n achlysurol, y gallai FareShare ei ailddosbarthu i’r rhai mewn angen. Gall FareShare Cymru dderbyn cynhwysion / nwyddau gorffenedig wedi’u hoeri, wedi’u rhewi a rhai ‘ambient’.

Gellid ailddosbarthu bwyd gwastraff o archfarchnadoedd a siopau coffi i’r rhai mewn angen.

Mae FareShare Cymru yn rhan o FareShare UK, elusen fwyaf y DU sy’n brwydro yn erbyn newyn a gwastraff bwyd trwy arbed bwyd dros ben ac ailddosbarthu trwy rwydwaith o brosiectau rheng flaen ledled Cymru. Mae’r prosiectau hyn, sy’n cynnwys llochesi i’r digartref a chlybiau brecwast ysgol, yn defnyddio’r bwyd i greu prydau poeth neu barseli bwyd i bobl sydd mewn perygl o newyn, unigrwydd neu unigedd.

Mae traean o’r bwyd rydyn ni’n ei gynhyrchu’n fyd-eang yn cael ei wastraffu. Mae lleihau hyn yn dda i’r economi, yn dda i ddiogelwch bwyd, yn dda i’r hinsawdd ac yn dda i’ch busnes. Gydag ymwybyddiaeth a chraffu ar wastraff bwyd yn codi, mae FareShare yn ateb gwych.

 

 

Dyma ddywedodd  Sarah Germain, arweinydd y prosiect yn FareShare Cymru, wrthon ni:

“Nid yn unig y mae ailddosbarthu bwyd dros ben yn rhoi hwb i gymwysterau cynaliadwyedd busnesau, gall hefyd ymgysylltu â chwsmeriaid a staff – mae llawer o gyflenwyr yn dweud bod eu gweithwyr yn falch o wybod bod gwarged y busnesau yn helpu pobl bregus yn y gymuned”.

 

“Ond mae’r budd go iawn i’w deimlo ar lawr gwlad. Mae bwyd ffres sydd dros ben yn golygu y gall elusennau gynnig diet amrywiol, iach i’w cleientiaid, a gellir ail-fuddsoddi’r arian a arbedir ar filiau bwyd yn ôl i wasanaethau hanfodol eraill. I rai elusennau mae’r bwyd yn achubiaeth, gydag un o bob pump yn dweud byddai’n rhaid iddynt gau hebddo ”.

 

“Os ydych chi’n fusnes bwyd gyda gwarged yr hoffech chi wneud y defnydd gorau ohono, rydyn ni’n eich annog chi i gysylltu”.

 

“Mae gwarged yn anochel, ond nid felly gwastraff bwyd.”

Mae mwy o wybodaeth am FareShare Cyrmu yma.

Byddem yn hynod ddiolchgar am unrhyw help y gallwch ei roi, felly, peidiwch ag oedi cyn cysylltu. Cysylltwch ag Ashley Calvert 01994 240631 E-bost ashley@landsker.co.uk.

Share This