Help llaw i ddiwydiant hollbwysig

Hyfforddiant newydd ar gyfer sector bwyd a diod Cymru yn ceisio llenwi bylchau sgiliau wrth i Brexit agosáu

Mae Sgiliau Bwyd Cymru wedi cyhoeddi rhestr o ddarparwyr hyfforddiant yr wythnos hon fydd yn gyfrifol am gyflwyno hyfforddiant â chymhorthdal ar gyfer y diwydiant yng Nghymru. Bydd y rhaglen hyfforddi newydd, a gynlluniwyd er mwyn gwella’r diwydiant prosesu a gweithgynhyrchu bwyd yng Nghymru, yn sicrhau y bydd busnesau ledled y wlad yn fwy abl i addasu i heriau economaidd ac amgylcheddol yn y dyfodol.

Bydd y rhaglen ei hun yn cael ei chydlynu gan Lantra, sy’n cefnogi busnesau yn y sector bwyd a diod yng Nghymru i sicrhau bod gweithwyr yn meddu ar y sgiliau cywir ac yn cael yr hyfforddiant cywir ar gyfer eu busnes a’r diwydiant ehangach yn gyffredinol.

Mae galwad ddiweddar i ddarparwyr hyfforddiant roi eu henwau ymlaen i gael eu hystyried wedi arwain at ddatblygu fframwaith cynhwysfawr o ddarpariaeth sy’n cynnig hyfforddiant mewn meysydd amrywiol o hylendid bwyd i storio a TGCH i werthu a marchnata. Bydd busnesau cymwys yn gwneud cais am gymorth ac yna byddant yn cael eu paru â’r darparwr hyfforddiant mwyaf perthnasol ac ar adeg ac mewn lleoliad sydd fwyaf addas iddyn nhw.

Yn ôl Sarah Lewis, Rheolwr y Prosiect ar gyfer Sgiliau Bwyd Cymru, mae’r amrywiaeth o hyfforddiant sydd ar gael yn golygu bod rhywbeth i ddiwallu anghenion pawb,

“Mae’r diwydiant bwyd a diod yn rhan hanfodol o economi Cymru ond mae hefyd yn wynebu llawer o heriau. Bydd ein pecyn o gyrsiau hyfforddi technegol a chyrsiau hyfforddi staff yn sicrhau bod ein busnesau mewn sefyllfa dda i wynebu heriau’r dyfodol tra ar yr un pryd yn datblygu gweithlu medrus.

“Fe wnaeth ein profiad diweddar yn y digwyddiad llwyddiannus iawn BlasCymru/TasteWales ddangos yr angen parhaus i ni am hyfforddiant pwrpasol i alluogi’r sector bwyd a diod i ffynnu mewn amgylchedd cystadleuol. Yr elfen galonogol ychwanegol i’w nodi yw y gellir diwallu hyd at 80% o’r costau gan ein prosiect – newyddion da iawn yn enwedig ar gyfer y cwmnïau llai.”

Mae cyfanswm y cyllid sydd ar gael yn amrywio o 50% i 80% yn dibynnu ar faint y busnes ac i fod yn gymwys am gymorth mae’n rhaid i’r busnes feddu ar safle cynhyrchu neu safle gweithgynhyrchu yng Nghymru a gallu dangos elw amlwg ar fuddsoddiad yn dilyn yr hyfforddiant.

Un o’r darparwyr hyfforddiant llwyddiannus yw A470 training sydd wedi’u lleoli yn Ngogledd Cymru ac sy’n cynnig cyrsiau iechyd a diogelwch a chyrsiau hylendid bwyd fel mae’r cyfarwyddwr Rachel Jones yn egluro,

“Ni ellir pwysleisio’n ormodol pa mor bwysig yw hylendid bwyd ac iechyd a diogelwch yn y diwydiant bwyd a diod a’n rôl ni yw cynorthwyo busnesau, bach a mawr, i ddiwallu eu hoblygiadau cyfreithiol tra’n symud eu busnes yn ei flaen. Mae’r sector yn gwneud cyfraniad sylweddol i economi Cymru ac rydym yn falch iawn ein bod yn gallu chwarae rhan fach wrth sicrhau ei fod yn parhau i fynd o nerth i nerth.”

Disgwylir y bydd y rhaglen yn cynnig cymorth hyfforddiant i fusnesau hyd at fis Medi 2021 ac mae gwybodaeth bellach ar gael drwy gysylltu â Sgiliau Bwyd Cymru ar wales@lantra.co.uk neu ffonio 01982 552646.

Ariennir y prosiect Sgiliau Bwyd Cymru gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig drwy Lywodraeth Cymru.

Share This