Rhaglen Cymorth Hyfforddiant yn helpu’r diwydiant bwyd a diod i ffynnu

Mae rhaglen hyfforddiant a gynlluniwyd i ddatblygu’r diwydiant prosesu a gweithgynhyrchu bwyd a diod wedi cyrraedd carreg filltir bwysig, ar ôl rhoi cymorth i 100 o fusnesau gyda’u hanghenion hyfforddiant yn ystod ei blwyddyn gyntaf.

Darperir rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru gan Lantra ac mae’n rhoi cymorth i fusnesau o bob maint yn sector bwyd a diod Cymru, gan sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau a’r hyfforddiant cywir ar gyfer eu busnes a’r diwydiant ehangach cyfan.

Gan weithio ym mhob sector o fewn y diwydiant, mae’n helpu gweithwyr i addasu i heriau economaidd ac amgylcheddol y dyfodol ac yn manteisio ar gyfleoedd i ddatblygu a thyfu eu busnes.

Wrth siarad am y garreg filltir bwysig hon, dywedodd Sarah Lewis, Rheolwr Prosiect i Sgiliau Bwyd Cymru,

“Rydw i wrth fy modd gyda datblygiad y rhaglen yn ei blwyddyn gyntaf, ar ôl helpu 100 o fusnesau bwyd a diod Cymreig gyda’u hanghenion hyfforddi.

“Mae’r diwydiant bwyd a diod a’r holl gadwyn gyflenwi yn bwysig iawn i economi Cymru. Mae bron i 20% o holl gyflogaeth Cymru yn y sector bwyd a diod ac mae’n cyfrannu tua £6.9 biliwn mewn refeniw gwerthiant.

“Pan wnaethon ni ymchwil yn 2015 darganfyddon ni gryn dipyn o fylchau mewn sgiliau a phrinder technegol nid yn unig mewn technoleg bwyd a deddfwriaeth diogelwch bwyd, ond hefyd mewn meysydd eraill fel arwain a rheoli, ymwybyddiaeth o wastraff, a gwerthiant a marchnata. Fodd bynnag, gyda’r nawdd sydd ar gael i’r busnesau hyn gallwn ni helpu sicrhau bod y sgiliau cywir gan eu gweithwyr i ffynnu mewn diwydiant sy’n newid o hyd.”

Un o’r busnesau sydd wedi cael nawdd gan raglen Sgiliau Bwyd Cymru yw Capestone Organic Poultry Cyf., cwmni sy’n cynhyrchu dofednod a chig coch o safon ers y 1920au. O ganlyniad i’r cynllun maen nhw wedi cwblhau amrywiaeth o gyrsiau, gan gynnwys Lefelau 3 a 4 HACCP, IOSH, Archwilio BRC, TACCP a Chyflwyniad i Reoli LEAN.

Dywed Justin Scale, Rheolwr Gyfarwyddwr Capestone Organic Poultry Cyf.,

Yn Capestone rydyn ni’n credu mai ein gweithlu yw ein ased mwyaf ac mae angen inni fuddsoddi yn yr ased hwn er mwyn helpu ein cwmni i ffynnu. Rydyn ni’n credu bod y potensial gan ein holl weithwyr i dyfu, yn eu gwaith ac yn bersonol, ac mae cefnogaeth Sgiliau Bwyd Cymru wedi ein galluogi ni i gynnig cyfleoedd er mwyn twf hwn i ddigwydd. Mae buddsoddi yn ein tîm yn golygu buddsoddi yn ein cwmni a datblygu ein pobl yw’r allwedd i ddyfodol cynaliadwy.”

Mae Hufenfa De Arfon yn gwmni arall sy’n elwa o’r nawdd hwn, ar ôl cael cymeradwyaeth i’w gweithwyr gael hyfforddiant mewn Ymwybyddiaeth Amgylcheddol, Rheoli’n Ddiogel IOSH, Cymorth Cyntaf yn y Gweithle a Phlatfform Gwaith Uchel Symudol (MEWP).

Elwyn Jones, Ysgrifennydd Cwmni Hufenfa De Arfon sy’n egluro,

“Yma yn Hufenfa De Arfon Cyf. rydyn ni’n falch iawn o’n cynnyrch caws llwyddiannus. Mae cael y math iawn o weithwyr yn hanfodol i lwyddiant ein busnes, a dyma pam rydyn ni’n buddsoddi yn eu datblygiad. Mae hyn yn rhoi, nid yn unig yr wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen arnyn nhw i gyflawni eu swyddi’n llwyddiannus, ond hefyd mwy o symbyliad sydd yn ei dro’n hybu ansawdd y cynnyrch a chynhyrchiant. Mae cael nawdd ar gyfer hyfforddiant gan Sgiliau Bwyd Cymru yn allweddol i’r busnes i allu cyrraedd y nod hwn.”

 

Bydd busnesau cymwys sydd eisiau cael mynediad at y nawdd sydd ar gael i helpu gyda’r gost o gwblhau cyrsiau hyfforddi, yn gweithio’n gyntaf gyda thîm Lantra i gwblhau Teclyn Diagnosteg Sgiliau sy’n helpu busnesau i nodi a blaenoriaethu eu hanghenion hyfforddi. Yna bydd Lantra yn dewis y darparwr hyfforddiant mwyaf priodol o’u rhestr gymeradwy ar eu fframwaith i gynnal yr hyfforddiant berthnasol mewn lleoliad ac ar amser sy’n gweddu orau i anghenion y busnes.

Mae’r nawdd sydd ar gael yn amrywio o 50% i 80%, yn ddibynnol ar faint y busnes. I fod yn gymwys i gael cymorth, mae’n rhaid i’r busnes feddu ar safle cynhyrchu neu weithgynhyrchu yng Nghymru a gallu dangos enillion clir ar fuddsoddiad ar ôl yr hyfforddiant.

Bydd rhaglen Sgiliau Bwyd Cymru yn cynnig cymorth hyfforddiant i fusnesau hyd at fis Medi 2021 ac mae gwybodaeth bellach ar gael drwy gysylltu â Sgiliau Bwyd Cymru ar wales@lantra.co.uk neu ffonio 01982 552646.

Ariennir Sgiliau Bwyd Cymru gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

Share This